0709420Public Health Planning and Evaluation
การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้ด้านการวางแผนทั่วไป และด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมถึงลักษณะ และส่วนประกอบของแผ่น การทำนายอนาคตเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อการวางแผน การจัดทำแผนงาน การเงิน และงบประมาณของแผน องค์กรการวางแผนและการวิเคราะห์และการอนุมัติแผน การนำแผนไปสู่
การปฏิบัติ ลักษณะทั่วไปของการประเมินผลงานด้านสาธารณสุขที่ศึกษาถึงประเภทของการประเมินผล เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินการดำเนินงานประเมินผล การจัดทำรายงานการนำเสนอด้วยกลวิธีทางการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215