0709406Public Health Field Practicum
การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต4 (0-24-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขด้านการเตรียมชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข การวางแผนงาน การดำเนินงานตามแผนเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพ เช่น การเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ และการเฝ้าระวังภาวะทางทันตสาธารณสุข การวิจัยชุมชน การประเมินผล การฝึกปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบลและการนำเสนอผลงาน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51