0709102Public Health Sociology
สังคมวิทยาการสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน และปัญหาสังคม ลักษณะของสังคมวิทยาการสาธารณสุข ระบบการแพทย์มิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล และสังคมวิทยาการประกอบอาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212