0301341Data Communication
การสื่อสารข้อมูล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301102 และ CON0301340

Course Description
ศึกษาระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การใช้รหัสในการระบบการสื่อสาร ตัวกลาง การควบคุม ข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพในระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ ระบบโครงข่ายข้อมูล การเข้าและถอดรหัสข้อมูลม การโปรโตคอลระดับเครือข่ายขึ้นไป, การส่งข้อมูลผ่าน
เครือข่าย, โปรโตคอล TCP/IP, Internet Protocal

This course will provide the fundamental of data communication systems. It will include an introduction to the ideas of channel capacity and coding. Control and error detection and correction in an efficient communication system. An introduction to
existing communication hardware and systems. data network system encryption and decryption, network protocols with emphasis on higher than network layers, telecommunication transmission. Applications will be given to a variety of computer including TCP/IP
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54