0704427Community Practice
การฝึกงานในชุมชน
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต5 (0-20-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาปัญหาในชุมชน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยการนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการวางแผน แก้ไขปัญหาชุมชน Study of problems occurring in the community analysis of the problems and use the knowledge of applied Thai medicine to make
ways of solving the community problems.


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24