0704316Medical Anthropology
มานุษยวิทยาการแพทย์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์
หน่วยกิต3 (3-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ปัญหาทางด้านการแพทย์และระบบการรักษาพยาบาล ปัจจัยกลไกและกระบวนการต่างๆที่เป็นทางนำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ โดยเน้นในเรื่องของแบบแผนพฤติกรรมเป็นสำคัญ โดยใช้ทฤษฎีและวิธีการศึกษา
ทางมานุษยวิทยา A study of the health care system problems of the medical and health care system different factors machanisms and processes that caused individuals or groups of individuals infections sensitive to illness with an emphasis on behavioral and

anthropological studies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54