0704310Applied Thai Therapeutic Massage 3
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์3
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะแพทย์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0704309

Course Description
โรค อาการโรค และกลไกการเกิดโรค ตามทฤษฎีหัตถเวชกรรมไทย การฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย
Illness symptoms and pathology of disease according to the theories of therapeutic Thai massage the practice of Thai massage for the treatment of illness and symptoms.


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24