0704205Physical Examination and Diagnosis
กายพินิจและโรควินิจฉัย
สังกัดคณะแพทยศาสตร์, สาขาแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยอาศัยการตรวจทางด้านกายภาพ ผสมผสานกับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ผู้ป่วย ทะเบียนบันทึกประวัติผู้ป่วย การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัยโรค รังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา
รังสีวิทยาของโรคในระบบต่างๆ A comprehensive diagnosis through physical examination tests which combines the patient's symptoms the physicak signs and results of some laboratory parameters and patient records keeping diagnotic data radiological diagnosis

and radiotherapy radiology of symptoms of disease in various systems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212