0703456Communication skill in pharmacy
ทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการสื่อสารและจิตวิทยาในการสื่อสาร จิตวิทยาการให้บริการ เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา
ทักษะการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลอย่างมีเป้าหมาย การสื่อสารกับชุมชน เทคนิคการนำเสนอเชิงวิชาการ

Principle of communication, Psychology in communication, psychology in service, communication techniques and tools, information technology for communication, organization communication,
interpersonal communication, communication skills, counseling skills, skills for purposive interview, communication with community, academic presentation technique
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54