0701563Pharmacy Integration 5
บูรณาการทางเภสัชศาสตร์ 5
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงการพิเศษเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์


Special project for application of knowledge in pharmacy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54