0701359Pharmacy Integration 1
บูรณาการทางเภสัชศาสตร์ 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงการพิเศษเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นการบูรณการความรู้ทางเภสัชศาสตร์สังคม


Special project for application of knowledge in pharmacy with a focus on the integration of social pharmacy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54