0105302English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ์ การเขียนและการอ่านเพื่อการสื่อสารและ การพัฒนาความรู้เชิงวิชาการในระดับสูง


Advanced level of vocabulary, structure, writing and reading for communication and academic development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51