0709465Traditional Medical Care
การแพทย์แผนไทย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย ความจำเป็นและทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพจิตแผนไทย การดูแลสุขภาพด้านกายภาพบำบัดแผนไทย การดูแลสุขภาพด้านเภสัชกรรมแผนไทยและการดูแลสุขภาพด้านเวชกรรมแผนไทย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215