0106222Language for Mass Communication
ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาในสื่อแขนงต่างๆทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ศิลปะการใช้ภาษาในสื่อทุกประเภท ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54