0106220Introduction to Mass Communication
การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ แบบจำลอง องค์ประกอบ กระบวนการและวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน โครงสร้างระบบสื่อสารมวลชน ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมไทย


Significance, definition, objectives, models, elements, process and development of mass communication, structures of mass communication systems, including influences and impacts of mass media on Thai society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22