0300130Computer Programming Application
การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบและโครงสร้างของภาษาฟอร์แทรน ปาสคาล และภาษาซี เทคนิคและคำสั่งในการใช้โปรแกรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชนิดของข้อมูล ข้อมูลชนิดโครงสร้าง ฟังก์ชันและการประยุกต์


Components and structure of Fortran, Pascal and C programming, mathematics problem solving using Fortran, Pascal and C Programming, types of data, structured data, functions and applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51