0604505Environmental Design Phychology
จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดล้อมภายใน และวิเคราะห์ถึงที่มาของแนวทางการ ออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในที่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยและความงาม ในเชิงจิตวิทยาสภาพ แวดล้อมภายใน ได้แก่
ตัวกำหนดในการรับรู้สภาพแวดล้อมของมนุษย์ ด้านสรีระ บุคลิก สังคมและวัฒนธรรม การพิจารณาการมีอาณาเขตครอบครองในการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้เกิดภาวะความเป็นส่วนบุคคล

Theories and fundamental knowledge relating to the psychology of interior spaces and analyzing the process and trend involve in interior architecture design that relates to optimum usage
and aesthetic in psychology and interior space environment which are the human’s awareness glands, head, personality, humanity and culture. Considering the boundary and designing the surrounding
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24