0604504Interior Architectural Seminar
สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604408

Course Description
สัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ภายใต้การความควบคุมและชี้แนะของกลุ่มอาจารย์และ ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยเน้นแนวความคิด ปรัชญาและผลกระทบต่างๆในการออกแบบ และการนำเอาหัวข้อปัญหาที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการทำงานสถาปัตยกรรมภายในของนิสิตมาใช้ในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงการอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต

Seminar in “Interior Architecture” under the supervision of qualified instructors, experts and professionalsin the field emphasizing the philosophy and affects of design. Seminar topics reflects the
problems foreseen by the student that is beneficial to the work of interior architecture by exchanging knowledge and thoughts including the resolution proposal by each student.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212