0604503Thesis in Interior Architecture
วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต9 (0-18-18)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604408 และ 0604501

Course Description
การศึกษาโดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตเสนอโครงการในการทำวิทยานิพนธ์ ตามหัวข้อที่สนใจ โครงการที่จะออกแบบและค้นคว้าจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
ซึ่งคณะฯเป็นผู้แต่งตั้งและการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์นั้นจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตต้องค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่จะศึกษาอย่างสมเหตุสมผล

Thesis proposal incorporating the knowledge learned previously. Student proposed a thesis of interest where the proposed project must passed a review by a thesis committee which the student will
be assign a thesis advisor to help guide to process. Student researches and collects data in relation to interior architecture in corresponding to his/hers thesis proposal where the data collected must be from
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22