0604502Thesis Preparation
การเตรียมวิทยานิพนธ์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604401 และ 0604408

Course Description
กฎ ระเบียบ และวิธีดำเนินงานวิทยานิพนธ์ การกำหนดโครงการ หลักการเลือกโครงการและที่ตั้งโครงการ การหาข้อมูล การเก็บรวบรวมและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และกำหนด
ความต้องการของโครงการโดยนำมาเขียนแผนงานในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในภาคปฏิบัติของ วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้นิสิตต้องจัดทำแผนภูมิการดำเนินงานและแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย ของโครงการ

Roles, regulations and work process for the thesis, how to select a project and site, research process, analyzing the collected information to study the feasibility of the project and set the project’s
criteria to be later used in the interior designing part of the thesis in the following semester. In addition, the students must present the project’s work schedule and a relationship chart for the used space of the project.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212