0604501Interior Architectural Design 6
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต4 (1-6-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604401

Course Description
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการคิดพัฒนาการออกแบบ โดยเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition)และสถานศึกษา เป็นต้น คำนึงถึงความสัมพันธ์ ในด้านจิตวิทยา ในการออกแบบ
ลักษณะนิสัยของผู้ที่ใช้พื้นที่และการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถาปัตยกรรมและ องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเน้นการศึกษาวิจัย วิเคราะห์โครงการ สู่แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ภายในที่สมบูรณ์แบบ และการนำเสนอความน่าเชื่อถือของผลงาน

Theories and practice, go over the development of design process emphasizing interior architecture of museums, exhibition and learning institution, etc by taking into account the physiological
relationship in design, the personality of the users and how to solve problems resulting from architecture and other elements. Study, research, and analyze projects in order to achieve the best
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22