0604407Professional Practice
การประกอบวิชาชีพ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ การติดต่อกับผู้ว่าจ้างออกแบบ การจัดแผนงาน การเขียนโครงการ การประสานงานกับสถาปนิกและวิศวกร การเสนอแบบร่างและแบบก่อสร้าง การบริหารและการจัดการภายในสำนักงาน มารยาทในการปฏิบัติวิชาชีพ
คุณสมบัติที่จำเป็นและสำคัญของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อสังคม ส่วนรวม เจ้าของหรือลูกค้าและต่อตนเอง ความรับผิดชอบในด้านการทำงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตำแหน่งทางกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ การวางแนวทางของการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษา

The procedures and practice of interior architecture which are communicating with the clients, scheduling the construction process, collaboration with the architects and engineers, constructing schematic design and construction documents,
administrative work, moral and ethical conduct corresponding to the profession, important characteristic of professional toward the community, responsibility, various fees, position by law and moral conduct as professional, procedure of
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22