0604406Estimation
การประมาณราคา
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าเกี่ยวกับเงื่อนไข งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน วิธีการวิเคราะห์ราคาหลัก หลักการและระบบในการประมาณราคา การประมาณอย่างคร่าว ราคาต่อ 1 ตารางเมตร วิธีประมาณการคิดราคาโดยแยกประเภทวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
และการระบุรายละเอียดสำหรับองค์ประกอบต่างๆในงานสถาปัตยกรรมภายใน ทั้งหมด มาตรฐานการผลิตและแรงงาน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในงานสถาปัตยกรรมภายใน วิธีการและระบบ ในการจัดทำแบบร่างขั้นต้นในการเสนองานและราคา กระบวนการประมูลงาน

Research the conditions relevant to interior architecture and the principle of analyzing price, principle of estimation and how to conduct simple estimation applying the construction price per square meter and conduct moretedious e stimationby
categorizing the materials, labor cost and miscellaneous cost into separate groups. Specifying in detail the various elements that are part of the interior architecture, standardization of factory production,equipment and miscellaneous in interior cost
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24