0604404Coservation and Development
การอนุรักษ์และการพัฒนา
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีเกี่ยวกับสาระสำคัญในการอนุรักษ์และการพัฒนา การปรับปรุงสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน วิวัฒนาการงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย การประเมิน
คุณค่าเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา รวมถึงการปรับปรุง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กลวิธีกำหนดนโยบาย วิธีวางแผน วางผังและออกแบบวิธีการ เทคนิคในการอนุรักษ์และการพัฒนา รวมถึง

Theory corresponding to conservation and development, alterations of architecture and interior architecture, evolution of architecture and interior architecture both locally and abroad, estimation
process, the value of conservation and development including upgrading, analysis of the physical environment, economics and social, planning strategy, planning process, conservation and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24