0604401Interior Architectural Design 5
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต4 (1-6-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604307

Course Description
ทฤษฎีและปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการคิดพัฒนาการออกแบบ ในเชิงศิลปกรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชน โดยเน้นการออกแบบอาคาร สถานที่ทางราชการ คำนึงถึงความสัมพันธ์ในด้านจิตวิทยา ในการออกแบบ
ลักษณะนิสัยของผู้ที่ใช้พื้นที่และการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เน้น การศึกษาวิจัย วิเคราะห์โครงการ สู่แนวทาง การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่สมบูรณ์แบบ

Theories and practice, go over the development of design process in the field of art, ways of life on the local community emphasizes designing of governmental building, taking into account the
physiological relationship in design, the personality of the users and how to solve problems resulting from architecture and other elements. Study, research, and analyze projects in order to achieve the best interior architecture design.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22