0604309Computer for Design 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604210

Course Description
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการออกแบบ แสดงงาน และการสื่อสาร การค้นหาวิธีการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน แนะนำระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอผลงาน โดยใช้ซอฟท์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์

Practice advance computer base designing, presentation and communication, searching for various application that may be applied and assisted the process of interior architecture design. And
introduction to computer animation as a medium of presentation utilizing the personal computer software.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216