0604304Design Theory
ทฤษฎีการออกแบบ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าประวัติศาสตร์ ปรัชญา ความเป็นมา และพัฒนาการของทฤษฎี กระบวนการ และแนวทางใน การออกแบบ ที่ก่อให้เกิดแนวความคิด และแบบแผนการออกแบบ ซึ่งมีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมภายในหลังสมัยใหม่ - ร่วมสมัย รวมทั้งการวิเคราะห์แนวความคิด กระบวนการ และแนวทางใน การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เพื่อแสวงหาทฤษฎี แนวความคิด และกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ในอนาคต

Research the history, philosophy, origin and the development of theories, processes and design strategies that resulted to design concepts that influenced the architecture and interior
architecture post modern-contemporary period include analyzing the design ides, strategy and process of contemporary architectures in pursuit for innovative design theory and process for the future
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54