0604302English for Art and Interior Architecture
ภาษาอังกฤษในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมภายใน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง ภาษาและศัพท์พื้นฐานทั่วไปเพื่อใช้ในการอ่าน อธิบายและบรรยายสั้นๆทางสถาปัตยกรรมภายในและศิลปกรรม ถึงแนวความคิด รูปลักษณ์ สัดส่วนและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมภายใน เครื่องเรือน
(อดีต-ปัจจุบัน) สร้างความเข้าใจใน Concept ของการนำคำศัพท์มาใช้ สัญลักษณ์และการอ่านแบบ คุณสมบัติ ตำแหน่ง ทิศทาง หน้าที่และการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือ

Language structure and fundamental vocabulary for reading, explaining and giving short presentation in interior architecture and art clarifying the design concept, idea, characteristic,
proportion, composition of interior architecture, furniture (pass to present). Develop the understanding of design concepts, symbols and the ability to read and understand architectural plan such as, locating
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24