0604301Art and Culture of Isan
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบ ลักษณะวิวัฒนาการของศิลปกรรมอีสาน ในด้านแนวคิด รูปทรง กรรมวิธีและคุณค่า รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณีอีสานในอดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มูลเหตุการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างถิ่น ที่ส่งผลต่อศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ลักษณะเรือนพื้นถิ่นและพื้นที่ใช้สอยภายในเรือนพื้นถิ่นในภาคอีสาน ศิลปหัตถกรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักและสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์

Types and characteristics of Isan’s art evolution in theories, figures and forms, processes and values including study and analyze the culture and custom of Isan from the pass until the present and
the future, investigating the cause of changes, influences of foreign culture affecting on the characteristic and plans of Isan vernacular architecture and craft in order to know, understand and able
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212