0604210Computer for Design 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ การร่างแบบ การแสดงงาน และการสื่อสาร การค้นหาวิธีการต่างๆที่จะนำมาใช้ในขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน แนะนำระบบการใช้งาน Program
Auto Cad เพื่อสร้างงานในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และการเชื่อมโยงงานสู่ระบบเครือข่าย

design. Introduction to 2 and 3 dimensional AutoCad software and connect to the network.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24