0604209Garden Design
การออกแบบจัดสวน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายความเป็นมาของการจัดสวน ประเภทและหลักการ ขั้นมูลฐานในการจัดสวน เกณฑ์ วิธีคิดและแนวคิดในการออกแบบ พรรณไม้ การเตรียมพื้นที่ วัสดุและสิ่งตกแต่ง
งานระบบต่างในการจัดสวน การประมาณราคาและการจัดทำรายละเอียด การบำรุงรักษาในภายหลังการจัดสวน เพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายในและงานจัดสวนในรูปแบบกว้าง

Theory and practice the meaning, boundary and evolution of garden design, classification and rules, process of garden design, design trend and ideas, how to select plants and scrubs, how to
prepare the area before constructing garden, material that are used in garden decoration, price estimation, construction schedule, post construction maintenance of the gardens in the broader aspect of interior architecture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212