0604208Building Technology 1
เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน การเขียนแบบส่วนประกอบย่อยแต่ละส่วนของอาคารที่พักอาศัย ศึกษาหลักการพื้นฐานการก่อสร้างและการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารขนาดเล็กที่มีความ ซ้อนน้อย โครงสร้างบ้านไม้ 1-2 ชั้น
งานระบบการจัดหาน้ำใช้และการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำทั้งภายในและนอกอาคาร ระบบไฟฟ้า การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้กับอาคาร ระบบน้ำอุ่น น้ำร้อนภายในอาคาร ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศภายในอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์ทุกระบบและผลกระทบโครงสร้าง

Theory and practice drafting architectural construction document. Drafting the minor and major elements of residential building. Study the fundamental of construction and drafting architectural construction document of
small buildings that are not very complex, 1-2 story wood construction, utility and sewage system, internal and external drainage system, utilization of solar energy, hot water heater system, mechanical and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24