0604207Interior Constrution
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการโครงสร้างเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายในประเภทต่างๆ เช่น หลักการ การใช้สัญลักษณ์ และวิธีการเขียนแบบโครงสร้างพื้น ผนัง เพดาน และงานตกแต่งภายในพิเศษอื่นๆ ด้วยเทคนิค การเขียนแบบปกติ และการใช้คอมพิวเตอร์
การอ่านแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน การศึกษา โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นไม้ คอนกรีต เหล็ก โลหะและวัสดุอื่นๆ หลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสร้างพื้น การใช้วัสดุประกอบโครงสร้างพื้น

Practice fundamental interior architecture construction drawing such as how to use symbols and how to draft floor, wall, ceiling including specialize interior decoration working drawings by applying regular
drafting technique and computer drafting software. Read and understand architectural construction documents. Study large scale architectural structure system that are wood,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24