0604202History of Interior Architecture 2
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ปรัชญาและเรียนรู้ถึงความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะและเทคโนโลยี วัสดุและการก่อสร้าง ของอารยธรรมตะวันออก ได้แก่ อินเดีย ลังกา ชวา จัมปา พม่าและลาว
(ที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในไทยแต่ละภูมิภาค) ขอมโบราณ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย รวมไปถึงประวัติและผลงานของนักออกแบบในยุคนั้น ๆ อันจะเป็นมูลเหตุซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการ การสนอง

History, philosophy and the basic needs in corresponding to the physicality, economy, society, architecture, interior architecture, art and technology, materials and construction methods of the
Eastern World which are India, Srilangka, Chawa, Chumpa, Burma and Laos, Cambodia, China, Korean, Japan, Thailand including study the biography and works of the designers of each period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52