0604201History of Interior Achitecture 1
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ปรัชญาและเรียนรู้ถึงความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะและเทคโนโลยี วัสดุและการก่อสร้าง ของอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์-ยุคประวัติศาสตร์ อียิปต์ สมัยก่อนกรีก-กรีก
อีทรัสกัน โรมัน ไบแซนไทน์ โรมันเนสต์ โกธิค เรอเนอซองค์ บารอค รอคโคโค นีโอคลาสสิค สมัยใหม่และร่วมสมัย รวมไปถึงประวัติและผลงาน ของนักออกแบบในยุคนั้น ๆ อันจะเป็นมูลเหตุซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการ การสนองด้านประโยชน์และคุณค่าของงาน

History, philosophy and the basic needs in corresponding to the physicality, economy, society, architecture, interior architecture, art and technology, materials and construction methods of the
Western World beginning from the Pre-Historic Period to Historic Period, Egypt, Pro-Greek to Greek Empire, Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassic, Modernism, Contemporary including study the
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212