0604018Website Design and Development
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าโครงสร้างของเว็บไซต์ วิธีการออกแบบเว็บเพจ การเลือกใช้สี สัญลักษณ์ ภาพ และส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติการเขียนไฟล์สำหรับเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) การอัพโหลดไฟล์
ข้อมูลสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมสคริปต์สำหรับเว็บเบื้องต้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์

Research website structure and how to design a webpage, selecting color, symbols, characters and other elements in order to develop a web site by using software available in the market.
Writing html, uploading file and data into server include writing fundamental program that increases the capability of the website.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22