0604016Business and Marketing
ธุรกิจและการตลาด
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ดูงานระบบการบริหารงานทางทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์ โดยเริ่มจากศึกษาการจัดตั้งองค์กร การบริหารงาน หน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบ การวางแผนงาน การดำเนินการ การเสนอโครงการ การสร้างสรรค์ผลงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านธุรกิจและ การตลาดเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม

Study business and marketing in corresponding to art and fine art industry starting from organizing the association, managing the work, responsibility of each role players, planning work,
operation process, project proposal, creative result, relevant rules and regulations, including moral and work ethic associating to the profession in order to understand and acquire knowledge about business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212