0604015Aesthetic Philosophy
ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขต และความสัมพันธ์ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์กับการสร้างสรรค์ ทฤษฎีของ รูปแบบ ทฤษฎีประสบการณ์ และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสุนทรียะและสุนทรียศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และสถาปัตยกรรม


The meaning, scope and relationship of Aesthetic value and creativity, theory of imagery, theory of experience and theory of aesthetic in relation to fine art, innovative art and architecture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24