0604012History of Art 2
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604011

Course Description
วิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยและภูมิภาค โดยศึกษาศิลปะที่เกิดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุครัตนโกสินทร์ปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงศิลปะยุคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและเอเชียแปซิฟิค
รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานศิลปะและอิทธิพลในยุคต่างๆได้

The evolution of “Thai and Regional Art” by studying the art from pre-historic period to present Rattanakosin period to understand the art of each era that develop in Thailand and Asian Pacific
including able to analyze and compare the art work and influence of each era.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216