0604011History of Art 1
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึงยุคคริสตวรรษที่ 19 โดยเน้นเฉพาะศิลปะในช่วงปลายของคริสตวรรษที่ 15 และศิลปะในคริสตวรรษที่ 19 เช่น ศิลปะลัทธินีโอคลาสิค โรแมนติค สัจนิยม อิมเพรส
ชั่นนิส ลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิส พ๊อพอาร์ต ซุปเปอร์เรียลลิสซึ่ม จนกระทั่งถึงศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด รูปแบบ เรื่องราว เนื้อหา ตลอดจนกรรมวิธีและการใช้วัสดุของศิลปินคนสำคัญในกลุ่มต่างๆ

The evolution of “Western Arts” from the pre-historic period to 19th AD emphasizing art in the later period of 15th AD and art in the 19th AD such as Neoclassical, Romantic, Impressionist,
Expressionist, Pop-Art, Super Realism until contemporary art to today in order to create an understanding of the idea, imagery, story, content including the process and materials used by famous artist of each field and era.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22