0604010History of Thai Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าพัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6 –25 และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในประเทศไทย ครอบคลุมถึงการวางผังบริเวณ รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โครงสร้าง จิตกรรม
และประติมากรรมที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา แนวความคิด และบริบทที่เกี่ยวข้อง

Research the development of “Thai Architecture” from B.E. 6-25 and vernacular Thai Architecture including site planing. Characteristic and elements of architecture, structure, art and
sculpture that correlates to architecture in addition to the origin of each philosophy, belief and relevant subjects and theories.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22