0604009Estern Believe for Architectural Design
คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าเกี่ยวกับคติความเชื่อในงานออกแบบ งานวางผัง งานภูมิทัศน์ และตกแต่งภายในของงานสถาปัตยกรรมตะวันออก โดยเน้นหลักฮวงจุ้ยและคติความเชื่อในการจัดชัยภูมิของไทย โดยศึกษาถึงที่มาและ
เหตุผลของแนวความเชื่อนั้น เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

Research the believe design philosophy of architectural design, planing, landscape design and decoration of Eastern Civilization Architecture emphasizing fungsui and Thai design philosophy by
studying the origin and the meaning of each belief in order to apply and innovate new interior and architectural design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212