0604008Intro to Urban and Housing
ชุมชนเมืองและเคหะการปริทัศน์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และเคหะการ เพื่อสร้างความเข้าใจใน บทบาทของสถาปนิกที่มีต่อสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมองค์รวม


Research the fundamental knowledge associating to urban design and housing to create an understanding of the role and responsibility of architecture on city and community. Develop creative
architecture design that will benefit the community and the city as a whole.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22