0604007Basic Site Planning and Landscape Design
การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สำรวจทางสถาปัตยกรรม และปฏิบัติการออกแบบ การวางผังบริเวณ และออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานสถาปัตยกรรม


Investigate in terms of architecture and practice designing, site planing and landscape design in order to create interior architecture that correlates to the surrounding environment in addition to creating an optimum usage of space.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54