0604005Tropical Environment 2
สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604004

Course Description
ค้นคว้าทฤษฎีแนวทางและหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น โดยการผสานธรรมชาติกับเทคโนโลยี และเทคนิคเชิงกล ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอาคารและการอนุรักษ์ พลังงาน


Research the theories and principles associating to architectural design that are appropriate to tropical environment by utilizing nature and technology together to benefit the building’s function and help conserve energy.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22