0604004Tropical Environment 1
สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าทฤษฎีแนวทางและหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น โดยการนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอาคาร และการอนุรักษ์พลังงาน


Research the theories and principles associating to architectural design that are appropriate to tropical environment by utilizing the surrounding nature in order to achieve optimal energy efficient design.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54