0604002Project Management 2
การจัดการโครงการ 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0604001

Course Description
การจัดองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงาน การบริหารจัดการงานบุคคลและเครื่องจักรกล


Organizing organizations in the construction industry, planing and scheduling interior construction project, interior construction management, interior construction quality monitoring, managing labor force and equipments.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216