0604001Project Management
การจัดการโครงการ 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าประวัติความเป็นมาของงานก่อสร้าง การจัดทำโครงการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการการประมาณราคา กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ การให้คำปรึกษา การจัดหาผู้รับเหมา การทำสัญญา การ จัดเอกสารระหว่างการก่อสร้าง


Study and research the history of the construction industry, interior architecture construction project, development of interior architecture project and cost estimation, various rules and regulation
corresponding to carrying out interior construction project, consultation, contractor selection, writing up contract and signing, organize document in between interior construction project.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212