0602106History of Thai Art 2
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0602105 หรือ
0602101

Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย และภูมิภาค โดยศึกษาศิลปะที่เกิดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุครัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงศิลปะยุคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย และ
เอเชียแปซิฟิค รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลงานศิลปะและอิทธิพลในยุคต่างๆ ได้


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215