0709437Indicators for Public Health Development
ตัวชี้วัดการพัฒนาสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างตัวชี้วัดกาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับมหภาคและจุลภาค โดยกำหนดจุดเน้นด้านสาธารณสุขเป็นเกณฑ์ ขั้นตอนการสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ การทดสอบความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้วัดระดับการพัฒนา
สาธารณสุขของชุมชนและสังคม โดยมีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54